Governance

De aangesloten leden van Coforta zijn betrokken bij de besluitvorming van The Greenery Groep en samen bepalen zij de strategische koers.

Governance

Aandeelhoudersstructuur

Alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap The Greenery worden gehouden door Coöperatie Coforta.

organisatiemodel coforta

Het Bestuur van de coöperatie

Het Bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering. De leden zijn allen lid van de Coöperatie. Het Bestuur bestaat zoveel mogelijk uit een evenwichtige afspiegeling van de leden van de coöperatie. Zij is verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen van de leden van de coöperatie en de door haar middels The Greenery en haar dochterondernemingen gedreven onderneming.

De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De aangesloten leden hebben rechtstreeks inspraak via de Algemene Ledenvergadering.

Commissies van de coöperatie

Naast Bestuur en Algemene Ledenvergadering kennen we nog andere commissies binnen onze coöperatie namelijk de Product Unit Commissies, Werkgroepen, Geschillencommissie en Jongerenraad.

  • De Product Unit Commissies (PUC's), voor de sectoren Glasgroente, Vollegrond, Zachtfruit en Hardfruit, adviseren de coöperatie en The Greenery beleidsmatig over de aanvoer en afzet. Op operationeel niveau doen de circa 20 Werkgoepen dit.
  • Iedere teler die een geschil heeft met de coöperatie of het bedrijf kan terecht bij de Geschillencommissie. Deze commissie doet bindende uitspraken. De commissie wordt bijgestaan door een jurist die als vaste secretaris van de commissie fungeert.
  • Jonge leden en potentiële bedrijfsopvolgers in de leeftijd van 18 tot 32 jaar stimuleren wij om lid te worden van de Jongerenraad. De Jongerenraad geeft haar visie op de ontwikkelingen binnen bedrijf en coöperatie en dient als kweekvijver voor bestuurlijk talent.

Hoofddirectie van The Greenery

De statutaire Hoofddirectie, bestaande uit een algemeen directeur en een financieel directeur, bestuurt The Greenery. De Hoofddirectie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Raad van Commissarissen van The Greenery

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Hoofddirectie en op de algemene gang van zaken in de The Greenery en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast vraagt de Hoofddirectie voor bepaalde, in de statuten beschreven, besluiten goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Algemene Vergadering van The Greenery

In de Algemene Vergadering van de Vennootschap komen zaken als de vaststelling van de jaarrekening van The Greenery en het verlenen van decharge aan het Bestuur van The Greenery aan de orde. Daarnaast is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist voor bepaalde in de statuten omschreven besluiten van de Hoofddirectie van The Greenery, zoals het vaststellen van het strategisch businessplan en het budget.

Neem contact op met ons coöperatiebestuur

Gerard Pronk

Gerard Pronk

Voorzitter coöperatiebestuur
06-22147908
Theo van Noord

Theo van Noord

Vice-voorzitter coöperatiebestuur
06-53922600
Bas Feijtel

Bas Feijtel

Lid coöperatiebestuur
06-51091786
Nancy Peeters

Nancy Peeters

Lid coöperatiebestuur
06-24583818
Dave Smit

Dave Smit

Adviseur coöperatiebestuur
06-29545104